Anunț angajare mediator școlar

BY: cjrae

Anunțuri importante

Comments: Niciun comentariu

Anunț

 

Vă facem cunoscut că unitatea Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea cu sediul în Rm. Vâlcea, B-dul N. Bălcescu, nr. 30, Cod fiscal 18531242, organizează concurs pentru ocuparea unui post de mediator școlar debutant vacant  la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea –Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea, pe perioadă nedeterminată;                  :

Înscrierile la concurs se fac zilnic între 10,00-12,00, la sediul unității din  Bulevardul N. Bălcescu, Nr. 30 , etaj III, Râmnicu Vâlcea , jud. Vâlcea, până la data de 29.12.2020 pentru postul de mediator școlar vacant.

Condițiile de participare la concurs :

– poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele conditii:

a.- are cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b.- cunoaște limba română, scris și vorbit;

 1. – are capacitatea deplină de exercițiu;
 2. -să îndeplinească una din următoarele condiții de studii:

–  absolvirea cu diplomă de licență cu specializarea asistență socială sau;

–  absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, spcializarea mediator scolar sau;

– absolvirea cu diplomă de bacalaureat a oricărui alt profil liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației.;

            e.- nu a fost condamnat  definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o incompatibilitate cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatea.

 1. -să prezinte următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 3. copia actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 4. copia documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
 5. cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală;
 6. curriculum vitae;
 7. recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ, pentru absolvenți;
 8. declarație pe propria răspundere (după modelul afișat);
 9. adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul are o stare de sănătate corespunzătoare postului de mediator școlar pentru care concurează eliberată de medicul de familie;

–  fișa de aptitudini – eliberată de medicul de  medicina muncii.

Copiile trebuie însoțite obligatoriu de originale pentru a se certifica conformitatea.

Condițiile și criteriile de participare la concurs sunt obligatorii și eliminatorii.

Calendarul desfășurării concursului pentru  ocuparea postului de mediator școlar din data de 05.01.2021 este următorul:

 • 07 decembrie – 29 decembrie 2020 între orele 10 ,00 – 12,00 –  depunerea dosarelor în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant;
 • 30 decembrie 2020 – selectarea dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant și afișarea rezultatelor;
 • 31 decembrie 2020 – depunere contestații privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant, ora 10;
 • 31 decembrie 2020 afișarea candidaților, la sediul unității, care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant, ora12.
 • 05 ianuarie 2021, ora 10,00 – PROBA SCRISĂ;
 • 05 ianuarie 2021 , ora 15,00 – afișare rezultate proba scrisă;
 • 06 ianuarie 2021, ora 12,00 – depunere contestații proba scrisă;
 • 07 ianuarie 2021, ora 12,00 – afișare rezultat dupa contestațiile de la proba scrisă și afișare rezultate finale, în urma contestațiilor.

Concursul va avea loc  la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 30, etaj III, Râmnicu Vâlcea,  Jud. Vâlcea.

Bibliografia pentru concurs este  următoarea:

 1. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale;
 2. OMECTS 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CJRAE;
 3. OMECT 1539 / 19.07.2007 privind normele de incadrare si de activitate ale mediatorului școlar;
 4. Ordinul 5447 / 2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ  preuniversitar ( ROFUIP);
 5. Legea 292 / 2011 a asistenței sociale, capitolele III și IV.
Lasă un răspuns
Sari la conținut