BY: cjrae

Anunțuri importante

Comments: Niciun comentariu

Anunț examen de promovare

ANUNŢ

EXAMEN DE PROMOVARE

 în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual MII; GII

 

Vă facem cunoscut că examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual MII, respectiv GII se desfășoară la sediul CJRAE Vâlcea în data de 15.03.2021, ora 10.00.

Examenul va consta în probă scrisă.

Dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul Secretariat din cadrul instituției, ultima zi de depunere fiind 10.03.2021, ora 1600.

 

Bibliografie:

Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

Ordinul nr. 1539/2007 privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar.

 

 

BY: cjrae

Evenimente

Comments: Niciun comentariu

Simpozion național

SIMPOZIONUL NAȚIONAL

DIALOGURI DESPRE EDUCAȚIE

EDIȚIA A IX – A

În cadrul evenimentului  ne propunem reuniunea consilierilor școlari, profesorilor logopezi, cadrelor didactice din învățământul special și special integrat și din învățământul de masă, asistenților sociali, mediatorilor școlari într-un cadru prielnic dialogului  transdisciplinar, care are ca direcție investigarea dimensiunilor multiple ale cercetării științifice și didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific. Avem în vedere dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale, şcoli, licee, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale și cadre didactice.

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE

BY: cjrae

Anunțuri importante

Comments: Niciun comentariu

Anunț angajare consilier școlar

Anunț

În conformitate cu prevederile art. 8 (1) din anexa aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea următorului post didactic temporar vacant:

Unitatea de învățământ: CJRAE Vâlcea – Școala Gimnazială Colonie – 9 ore, Școala Gimnazială Budești – 9 ore;

Postul/catedra: Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică;

Statutul postului: Temporar vacant;

Viabilitatea: până la întoarcerea titularului pe catedră, dar nu mai târziu de 18 iunie 2021.

 

Concursul va avea loc în data de 17.12.2020 ora 10.00, la sediul CJRAE Vâlcea.

Modelul cererii de înscriere, condițiile de participare și modul de organizare și desfășurare a concursului sunt prevăzute în OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs se va face la secretariatul CJRAE Vâlcea, în perioada 14-16 decembrie 2020, între orele 10-12, sau online pe adresa de email: cjraevilcea@yahoo.com.

BY: cjrae

Anunțuri importante

Comments: Niciun comentariu

Anunț angajare mediator școlar

Anunț

 

Vă facem cunoscut că unitatea Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea cu sediul în Rm. Vâlcea, B-dul N. Bălcescu, nr. 30, Cod fiscal 18531242, organizează concurs pentru ocuparea unui post de mediator școlar debutant vacant  la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea –Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea, pe perioadă nedeterminată;                  :

Înscrierile la concurs se fac zilnic între 10,00-12,00, la sediul unității din  Bulevardul N. Bălcescu, Nr. 30 , etaj III, Râmnicu Vâlcea , jud. Vâlcea, până la data de 29.12.2020 pentru postul de mediator școlar vacant.

Condițiile de participare la concurs :

– poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele conditii:

a.- are cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b.- cunoaște limba română, scris și vorbit;

 1. – are capacitatea deplină de exercițiu;
 2. -să îndeplinească una din următoarele condiții de studii:

–  absolvirea cu diplomă de licență cu specializarea asistență socială sau;

–  absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, spcializarea mediator scolar sau;

– absolvirea cu diplomă de bacalaureat a oricărui alt profil liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației.;

            e.- nu a fost condamnat  definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o incompatibilitate cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatea.

 1. -să prezinte următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 3. copia actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 4. copia documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
 5. cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală;
 6. curriculum vitae;
 7. recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ, pentru absolvenți;
 8. declarație pe propria răspundere (după modelul afișat);
 9. adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul are o stare de sănătate corespunzătoare postului de mediator școlar pentru care concurează eliberată de medicul de familie;

–  fișa de aptitudini – eliberată de medicul de  medicina muncii.

Copiile trebuie însoțite obligatoriu de originale pentru a se certifica conformitatea.

Condițiile și criteriile de participare la concurs sunt obligatorii și eliminatorii.

Calendarul desfășurării concursului pentru  ocuparea postului de mediator școlar din data de 05.01.2021 este următorul:

 • 07 decembrie – 29 decembrie 2020 între orele 10 ,00 – 12,00 –  depunerea dosarelor în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant;
 • 30 decembrie 2020 – selectarea dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant și afișarea rezultatelor;
 • 31 decembrie 2020 – depunere contestații privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant, ora 10;
 • 31 decembrie 2020 afișarea candidaților, la sediul unității, care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de mediator școlar vacant, ora12.
 • 05 ianuarie 2021, ora 10,00 – PROBA SCRISĂ;
 • 05 ianuarie 2021 , ora 15,00 – afișare rezultate proba scrisă;
 • 06 ianuarie 2021, ora 12,00 – depunere contestații proba scrisă;
 • 07 ianuarie 2021, ora 12,00 – afișare rezultat dupa contestațiile de la proba scrisă și afișare rezultate finale, în urma contestațiilor.

Concursul va avea loc  la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 30, etaj III, Râmnicu Vâlcea,  Jud. Vâlcea.

Bibliografia pentru concurs este  următoarea:

 1. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale;
 2. OMECTS 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CJRAE;
 3. OMECT 1539 / 19.07.2007 privind normele de incadrare si de activitate ale mediatorului școlar;
 4. Ordinul 5447 / 2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ  preuniversitar ( ROFUIP);
 5. Legea 292 / 2011 a asistenței sociale, capitolele III și IV.
Sari la conținut