Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională Vâlcea

Acest serviciu și-a început activitatea în februarie 2012, ca serviciu în structura CJRAE Vâlcea conform  ORDINULUI nr. 6552 din 13 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, desfășurându-și activitatea în prezent în baza

Ordinului nr. 1985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

În componența acestui serviciu își desfașoară activitatea 5 cadre didactice ( în regim plata cu ora):

Extras din Ordin 1985/2016 Art. 52.
– (1) SEOSP, în etapa de evaluare complexă a copilului cu CES, are următoarele atribuții:

  1. a) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru orientarea școlară și profesională;

b) verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
c) verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
d) programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea evaluării psihoeducaționale;
e) orientează părinții/reprezentantul legal la ISJ/ISMB în situația în care aceștia doresc să viziteze unitatea de învățământ propusă;
f) aplică criteriile de orientare școlară și profesională, care sunt prezentate în anexa nr. 14;
g) intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
h) ține evidența dosarelor care au stat la baza orientării școlare și profesionale; în acest sens, la nivelul SEOSP se realizează un registru propriu;
i) înaintează COSP dosarul copilului, care cuprinde documentele menționate la art. 45, la care adaugă fișa de evaluare psihoeducațională și raportul sintetic de evaluare, precum și proiectul planului de servicii individualizat la reorientare;
j) înaintează COSP dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adaugă raportul sintetic de evaluare.Activitatea serviciului de evaluare școlară și profesională se desfașoară în zilele de miercuri și joi, în intervalul orar 9,00 – 13,00 realizându-se maxim 20 de evaluări.

Locația desfășurării evaluării: clădirea ISJ Vâlcea, etaj 3,  camera 5.

Programare telefonică la nr 0350/413887.

Dosarul beneficiarului cuprinde următoarele documente:

Extras din Ordin 1985/2016 Art. 45.

– (1) Pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, părinții/reprezentantul legal depun/depune la sediul CJRAE/CMBRAE, la secretarul COSP, cel puțin următoarele documente lizibile:

a) cerere cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională +

notă de informare privind protecția datelor personale ;

b) copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
e) ancheta socială și anexa (factorii de mediu);
f)Fișa medicală sintetică
g)Certificat_medical A5
h) Fișa psihologică
i) Fișa psihopedagigică
j) copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de invățământ;
k) copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare.
l) planul de servicii individualizat (pentru copii care au mai avut orientare școlară)
m) copie certificat de încadrare în grad de handicap ( dacă este cazul)
(2) Cererea semnată de părinți/reprezentantul legal împreună cu documentele menționate la alin. (1) pot fi depuse de unitatea de învățământ în condițiile obținerii acordului în scris al părinților/reprezentantului legal.
(3) Cererea se înregistrează numai în condițiile în care sunt anexate toate documentele menționate la alin. (1).

Sari la conținut