Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională Vâlcea

Acest serviciu și-a început activitatea în februarie 2012, ca serviciu în structura CJRAE Vâlcea conform  ORDINULUI nr. 6552 din 13 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale,

desfășurându-și activitatea în prezent în baza

Ordinului nr. 1985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

În componența acestui serviciu își desfașoară activitatea 4 cadre didactice ( în regim plata cu ora):

Extras din Ordin 1985/2016 Art. 52.
– (1) SEOSP, in etapa de evaluare complexa a copilului cu CES, are urmatoarele atributii:

  1. a) verifica indeplinirea conditiilor si a documentelor necesare pentru orientarea scolara si profesionala;

b) verifica la DSP atunci cand certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitata in alt judet/sector, daca se considera necesar;
c) verifica in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica atunci cand Fisa de evaluare psihologica este semnata de un psiholog atestat in alt judet/sector, daca se considera necesar;
d) programeaza o intalnire cu copilul si parintii/reprezentantul legal in vederea evaluarii psihoeducationale;
e) orienteaza parintii/reprezentantul legal la ISJ/ISMB in situatia in care acestia doresc sa viziteze unitatea de invatamant propusa;
f) aplica criteriile de orientare scolara si profesionala, care sunt prezentate in anexa nr. 14;
g) intervieveaza parintii si copilul in cadrul intalnirii programate, ocazie cu care consiliaza parintii asupra pastrarii documentelor in conditii de siguranta;
h) tine evidenta dosarelor care au stat la baza orientarii scolare si profesionale; in acest sens, la nivelul SEOSP se realizeaza un registru propriu;
i) inainteaza COSP dosarul copilului, care cuprinde documentele mentionate la art. 45, la care adauga fisa de evaluare psihoeducationala si raportul sintetic de evaluare, precum si proiectul planului de servicii individualizat la reorientare;
j) inainteaza COSP dosarul copilului fara CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adauga raportul sintetic de evaluare.Activitatea serviciului de evaluare școlară și profesională se desfașoară în zilele de miercuri și joi, în intervalul orar 9,00 – 13,00 realizându-se maxim 20 de evaluări.

Locația desfășurării evaluării: clădirea ISJ Vâlcea, etaj 3,  camera 5.

Programare telefonică la nr 0350/413887.

Dosarul beneficiarului cuprinde următoarele documente:

Extras din Ordin 1985/2016 Art. 45.

– (1) Pentru obtinerea certificatului de orientare scolara si profesionala, parintii/reprezentantul legal depun/depune la sediul CJRAE/CMBRAE, la secretarul COSP, cel putin urmatoarele documente lizibile:

a) cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională + notă de informare privind protecția datelor personale ;
b) copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
d) copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru protectia copilului;
e) ancheta sociala și anexa (factorii de mediu);
f)Fișa medicală sintetică
g)Certificat_medical A5
h) Fișa psihologică
i) Fișa psihopedagigică
j) copie a foii matricole/adeverinta care atesta inscrierea copilului in unitatea de invatamant;
k) copie a ultimului certificat de orientare scolara si profesionala, la reorientare.
l) planul de servicii individualizat (pentru copii care au mai avut orientare școlară)
m) copie certificat de încadrare în grad de handicap ( dacă este cazul)
(2) Cererea semnata de parinti/reprezentantul legal impreuna cu documentele mentionate la alin. (1) pot fi depuse de unitatea de invatamant in conditiile obtinerii acordului in scris al parintilor/reprezentantului legal.
(3) Cererea se inregistreaza numai in conditiile in care sunt anexate toate documentele mentionate la alin. (1).

Skip to content