Comisia de orientare şcolară şi profesională

        Extras din Ordin 1985/2016

Articolul 87

(1)Atribuţiile COSP sunt următoarele:

a)analizează documentele primite de la SEOSP şi decide asupra orientării şcolare şi profesionale a elevilor/copiilor cu CES, respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale;

b)emite certificatele de orientare şcolară şi profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE;

c)colaborează cu DGASPC, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii, cu asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi societăţii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile lor individuale.

(2)COSP elaborează proceduri de lucru privind activitatea sa în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului ordin.

Articolul 90

(1)COSP va elibera certificatul de orientare şcolară şi profesională în 3 exemplare originale: un exemplar pentru părinţi/reprezentant legal, un exemplar pentru unitatea de învăţământ nominalizată în planul de servicii individualizat pentru furnizarea serviciilor educaţionale, un exemplar pentru SEOSP. Modelul certificatului de orientare şcolară şi profesională este prezentat în anexa nr. 19.

(2)Secretarul COSP transmite certificatele în termen de 5 zile de la eliberarea acestora conform unor proceduri de lucru, incluzând mijloacele de comunicare şi limitarea deplasărilor familiei.

(3)Valabilitatea certificatului de orientare şcolară şi profesională este de minimum un an şcolar sau până la finalizarea nivelului de învăţământ pentru care a fost orientat.

(4)Prevederile certificatului de orientare şcolară şi profesională sunt executorii.

(5)Unitatea de învăţământ are obligativitatea de a nu face publice informaţiile din certificatul de orientare şcolară şi profesională atât în cadrul unităţii, cât şi în afara acesteia. Încălcarea confidenţialităţii se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 91

(1)Eventualele contestaţii privind orientarea şcolară şi profesională se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă sub semnătură a certificatului de orientare şcolară şi profesională la SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.

(2)În termen de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei, preşedintele COSP informează în scris conducerea ISJ/ISMB.

(3)În vederea soluţionării contestaţiei, inspectorul şcolar general al ISJ/ISMB emite o nouă decizie de constituire a unei comisii de soluţionare a contestaţiei. Comisia de contestaţii are aceeaşi structură prevăzută la art. 9 alin. (3).

(4)Din comisia de contestaţii nu pot face parte aceeaşi membri care au realizat iniţial orientarea şcolară şi profesională.

(5)În comisia de contestaţii, inspectorul şcolar pentru învăţământul special poate fi înlocuit de un alt inspector şcolar din cadrul ISJ/ISMB, iar preşedintele comisiei va fi coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică.

(6)Comisia de contestaţii are obligaţia să soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la data depunerii şi are următoarele posibilităţi:

a)în cazul în care admite contestaţia, emite un alt certificat de orientare şcolară şi profesională, încetând valabilitatea certificatului anterior;

b)în cazul în care respinge contestaţia, păstrează valabilitatea certificatului emis de COSP.

(7)Decizia comisiei de contestaţii privind orientarea şcolară şi profesională poate fi atacată doar în justiţie.

Sari la conținut